AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy Taxus Fund S.A. wynosi 213.789.348,20  zł i dzieli się na 2 137 893 482 akcje:


1) 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB.

2) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B01.

3) 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E1.

4) 6.020.840 (sześć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E2.

5) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B02.

6) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B03.

7) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B04.

8) 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii D2.

9) 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A01.

10) 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A02.

11) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A04

12) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A05,

13) 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A06

14) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B05.

15) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B06.

16) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B07.

17) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B08.

18) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B09.

19) 104.305.680 (sto cztery miliony trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B10.

20) 172.024.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E3.


Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest 8.118.950 sztuk zdematerializowanych akcji serii AB, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLTXSFN00012.


Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Struktura akcjonariatu Taxus Fund S.A.:

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość akcji

% udział w kapitale zakładowym Spółki

Ilość głosów

% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

1.

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności

1 902 452 030 

88,99%

1 902 452 030 

88,99% 

2.

APJ Trust  sp. z o.o. sp. j. 

172 024 000

8,05%

172 024 000

8,05%

3.

Pozostali

63 417 452 

2,97%

89 791 981

2,97%


 RAZEM

2 137 893 482

100,00%

2 137 893 482

100,00%
Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325419.

 Kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747

Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012
© Taxus Fund S.A. wszelkie prawa zastrzeżone..