KALENDARZ WYDARZEŃ 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku przez Taxus Fund S.A. 

- raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - w dniu 30 kwietnia 2020 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - w dniu 15 maja 2020 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2020 r. - w dniu 14 sierpnia 2020 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - w dniu 16 listopada 2020 r.,

Raport roczny Emitenta za rok 2017 oraz 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Raport roczny Emitenta za rok 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 r.


​Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Opóźnienia w publikacji zaległych raportów są spowodowane potrzebną znalezienia odpowiedniego Audytora.Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325419.

 Kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747

Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012
© Taxus Fund S.A. wszelkie prawa zastrzeżone..