Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Taxus Fund S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej: Spółka, Emitent ) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. („Ustawa Zmieniająca”), wzywa Akcjonariuszy Spółki Taxus Fund S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w siedzibie Spółki która mieści się w Warszawie przy ul. Kolady 3.

Pomimo iż spółka zmieniała profil działalności z Funduszu Venture Capital na Fundusz Mieszkaniowy prawa Akcjonariuszy Taxus Fund S.A. pozostały identyczne.

W załączeniu aktualna informacja o spółce Taxus Fund S.A. prezentująca m.in. strukturę akcjonariatu oraz wyszczególniająca poszczególne serie wyemitowanych historycznie akcji Taxus Fund S.A.

Spółka po spełnieniu wymogów formalnych przystąpi do dematerializacji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Planowane w przyszłości jest dopuszczenie wszystkich wyemitowanych akcji Taxus Fund S.A. do obrotu giełdowego.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:
Inne uregulowanie - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw.


TEASER TAXUS FUND S.A. 1.5.pdf


Spółka opubikowała komunikat EBI 


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=203018&title=Czwarte+wezwanie+Akcjonariuszy+Taxus+Fund+S.A.+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji


Spółka opublikowała komunikat ESPI 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=203021&title=Czwarte+wezwanie+Akcjonariuszy+Taxus+Fund+S.A.+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji


18.11.2022 r.

Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325419.

 Kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747

Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012
© Taxus Fund S.A. wszelkie prawa zastrzeżone..